Trang chủ
Thứ Bảy, 25 /11 /2017
Sản phẩm
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
 
Vật liệu:
Kinh doanh : 
0912018418 (Mr. Cường)
 Thiết bị:Kinh doanh:
0904345867 (Mr. Hùng)
0913091378 (Mr. Lâm)
 Kỹ thuật:
0912053353 (Mr. Minh) 
 Office:04.36410932
Thông tin hữu ích


Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 336823
Online: 40
Sản phẩm >> Thiết bị cắt kim loại >> Hệ thống cắt Plasma CNC
Máy cắt tự động CNC - AMG - Đài Loan
 

§Æc tÝnh kü thuËt chÝnh

Model

FSC

ChiÒu réng c¾t (A)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

9000

12000

ChiÒu réng c¾t h÷u Ých

1550

2500

3200

4200

5100

6100

8100

11000

ChiÒu réng tæng thÓ

(A) + 750 mm

ChiÒu dµi ray

9000(mm)+ X(mm)

Tèc ®é c¾t

9000: 12000: 18000 : 24000 mm/phót

Tèc ®é ®¸nh dÊu (option)

MAX.12000 mm/phót

Tèc ®é di chuyÓn kh«ng t¶i

MAX.18000 mm/ phót

Kh¶ n¨ng c¾t (thickness)

1 má: 250mm, 2 má:125mm 4 má: 60mm

KhÝ c¾t sö dông

Oxygen vµ Acetylene, LPG

§é chÝnh x¸c trªn chiÒu dµi

± 0. 1 mm

§é chÝnh x¸c lÆp l¹i

+_ 0. 1 mm

Nguån vµo

3 pha, 220V, 60Hz, 5kVA hoÆc theo yªu cÇu

HÖ thèng ®iÒu khiÓn CNC: AMG hoÆc Burny hoÆc EDGE II (*)

AMG - §µi Loan

EDGE II – Hypertherm

HÖ ®iÒu hµnh Micro Windows XP

HÖ thèng ®iÒu hµnh Windows XP

Mµn h×nh tinh thÓ láng 12 inches

Mµn h×nh mµu tinh thÓ láng ma trËn tÝch cùc (Active Matrix TFT) 10.4 inch

512 MB RAM, 40GB æ cøng, cæng USB

512 MB DDR RAM, 40GB æ cøng, cæng USB, æ mÒm 1.44MB

NhËp d÷ liÖu vµo b»ng tay (MDI)

B¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng, dõng, ch¹y

Bé nhí cã thÓ l­u tr÷ 1000 file d÷ liÖu

47 h×nh c¬ b¶n cã s½n trong hÖ ®iÒu khiÓn

Bé æn ®Þnh ®iÖn ¸p cho bé ®iÒu khiÓn sè AVR, HÖ thèng dõng khÈn cÊp cho ®éng c¬ EMI

KÕt nèi truyÒn th«ng qua 2 cæng RS232 / RS422, tèc ®é truyÒn lªn ®Õn 230K Baud

Chän lùa thªm:

1. §¸nh dÊu má b»ng bét kÏm

2. C¶m biÕn ®é cao

3. Bé ®¸nh löa tù ®éng

4. HÖ thèng c¾t b»ng plasma

5. Ray kÐo dµi cho mçi modul ray: 3000mm

(*) C¸c th«ng tin cã thÓ thay ®æi theo thêi gian, nhu cÇu kh¸ch hµng cËp nhËt liªn tôc.HÖ thèng chuyÓn ®éng

M« t¬ vµ hÖ thèng chuyÓn ®éng AC servo.

§éng c¬ dïng cho c¸c m¸y c¾t nhiÖt tù ®éng do h·ng Panasonic (NhËt B¶n) cung cÊp. C¸c ®éng c¬ AC servo PWM cã ®iÒu khiÓn c¶ vÒ to¹ ®é (encoder) vµ tèc ®é (tachometer), ph¹m vÞ thay ®æi tèc ®é cña m¸y kh¸ réng như­ng vÉn ®¶m b¶o m¸y vÉn ho¹t ®éng æn ®Þnh, ch¹y ªm vµ chÝnh x¸c.

HÖ truyÒn ®éng ®­îc cung cÊp ®ång bé víi c¸c cæng vµo/ra cÇn thiÕt cho m¸y. C¸c ®éng c¬ 200 ~ 800W ®ư­îc nèi víi c¸c hép gi¶m tèc (do h·ng Neugart - §øc s¶n xuÊt) cã ®é r¬ rÊt thÊp nªn t¹o ®­îc m«men quay lín vµ hiÖu suÊt cao.

Hộp số chuyền động

M¸y trang bÞ 03 hép sè chuyền ®éng kiÓu hµnh tinh cña Neugart - §øc. HÖ thèng truyÒn dÉn sö dông trôc kh«ng t¶i, truyÒn ®éng b¸nh r¨ng - thanh r¨ng 7 b­ưíc chÝnh x¸c, kÕt hîp víi hÖ thèng ®éng c¬ AC servo ë trªn lµm cho kho¶ng c¸ch sè ®­ưîc tù ®éng bï trõ do ®ã gÇn như­ kh«ng cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sè, ®¶m b¶o cho m¸y ch¹y ªm vµ chÝnh x¸c theo c¸c th«ng sè ®· ®Æt trư­íc.

HÖ thèng má c¾t vµ khÝ gas cho m¸y c¾t CNC

HÖ thèng má c¾t, èng khÝ, van gi¶m ¸p sö dông cho c¸c dßng m¸y c¾t nhiÖt ®ư­îc sö dông cña h·ng Koike (NhËt B¶n) hoÆc Hypertherm (Mü)

C¸c má c¾t cho m¸y lµ lo¹i má cã chÊt l­ưîng c¾t cao, chiÒu dÇy c¾t tèi ®a lªn ®Õn 200mm, sö dông bÐp c¾t 3 tÇng chèng ch¸y ngư­îc.

Bé tù ®éng n©ng h¹ má IHT cña §øc, ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c gi÷a mÆt c¾t vµ bÐp c¾t theo th«ng sè ®· ®Æt trư­íc nh»m t¹o ra vÕt c¾t chÊt l­ưîng cao nh­ưng vÉn tiÕt kiÖm vËt liÖu c¾t tèi ®a

HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè: Burny 10 - Mü

Hệ thống điều khiển số Burny 10 với mán hình LCD 15” lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè tiªn tiÕn dµnh cho m¸y c¾t ®ư­îc h·ng Cleveland Motion Control cña Mü thiÕt kÕ, hÖ thèng nµy sö dông hÖ thèng ®iÒu hµnh Windows NT/ WindowsXP trªn m¸y vi tÝnh.

C¸c chøc n¨ng chÝnh:

- HÖ ®iÒu hµnh: Microsoft Windows XP

- CPU: Intel P4 2.0 MHZ

- Bé nhí: 512 MB RAM

- æ cøng 40 GB

- Mµn h×nh hiÖn thÞ mµu c¶m øng LCD 15” inches víi nót ®Çu vµo

- æ USB: 2 æ

- C¸c nót ®iÒu khiÓn theo 8 hư­íng

- Trë l¹i ®iÓm gèc cña ®­ưêng c¾t

- M« pháng trư­íc viÖc c¾t trªn mµn h×nh

- HiÓn thÞ thêi gian thùc cña ®­ưêng c¾t

- Ngư­êi sö dông cã thÓ diÔn gi¶i ®å thÞ chung

- ViÖc vËn hµnh c¾t ®­îc gäi lµ mét nhiÖm vô bÞ ng¾t bëi mét nhiÖm vô khÈn cÊp vµ sau ®ã trë l¹i ®iÓm bÞ ng¾t

- DiÔn gi¶i nÒn

- Bé nhí thùc khi nguån ®iÖn bÞ mÊt

- Më réng lo¹i ®å thÞ, ng­êi sö dông cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c lo¹i ®å thÞ ngoµi 50 lo¹i ®å thÞ tiªu chuÈn.

- Chøc n¨ng nhËn c¸c d¹ng files TXT vµ CNC

- Theo dâi nhiÖt ®é

- Nguån ®iÖn cung cÊp 23V ±10%

PhÇn mÒm chuyÓn ®æi ng«n ng÷ cho m¸y c¾t nhiÖt FASTCAM

· PhÇn mÒm chuyªn nghiÖp vÏ vµ lùa chän ®­ưêng c¾t b»ng vi xö lý.

· PhÇn mÒm kiÓm tra ®å thÞ NC víi ¶nh hư­ëng t¸c ®éng t­ư¬ng t¸c vµ tèc ®é cao.

· Module s¾p xÕp h×nh tù ®éng hoµn toµn.

· Module dÉn th«ng minh vµ tù ®éng bao gåm c¶ dao diÖn DXF/IGES cho ng«n ng÷ CAD

Danh s¸ch c¸c h·ng cung cÊp c¸c bé phËn cÊu t¹o chÝnh

Thø tù

Thµnh phÇn thiÕt bÞ

Nhµ cung cÊp

1

HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè

Burny Phantom (Mü)

3

HÖ thèng servo

Mitsubishi (NhËt B¶n)

4

Hép gi¶m tèc ®é

GTC (§µi Loan)

5

Má c¾t ¤xy + Acetylene/LPG

Koike (Mü)

6

PhÇn mÒm hÖ thèng

FASTCAM (Australia)

7

Nguån plasma

Hypertherm (Mü)

8

Bé c¶m biÕn ®é cao

Burny (Mü)

9

Van ®iÖn tõ

SMC

10

èng khÝ

§µi Loan

11

Van gi¶m ¸p

§µi Loan

12

ThiÕt bÞ chèng qu¸ nhiÖt

§µi Loan

13

XÝch

§µi Loan

14

Ray tuyÕn tÝnh

§µi Loan

C¸c bé phËn cÊu t¹o trªn hÇu hÕt ®­ược s¶n xuÊt t¹i c¸c nhµ m¸y cña c¸c h·ng ®Æt t¹i §µi Loan, ®¹t c¸c tiªu chuÈn chung vÒ chÊt l­ưîng s¶n phÈm nh­ s¶n xuÊt t¹i chÝnh h·ng.

Tæng hîp c¸c thiÕt bÞ, phô tïng tµi liÖu ®i cïng m¸y c¾t

Thµnh phÇn chÝnh cña m¸y:

· PhÇn khung, bao gåm: khung, ®ư­êng èng dÉn, ray ngang tuyÕn tÝnh, hép van gi¶m ¸p theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang.

· PhÇn ray gåm: c¸c ®«i ray chÝnh vµ ray phô cïng c¸c ®å phô tïng l¾p ghÐp ray lªn dÇm ®ì, mçi ®«i ray chÝnh cã chiÒu dµi 2 mÐt (sè l­ưîng ray phô thuéc vµo yªu cÇu ®é dµi c¾t cña kh¸ch hµng)

· PhÇn má c¾t bao gåm: c¸c nhãm má c¾t nhiÖt tù ®éng vµ c¸c phô kiÖn, phô tïng kÌm theo, c¸c bé má plasma vµ c¸c thiÕt bÞ, phô tïng kÌm theo

· PhÇn ®iÓu khiÓn sè: hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè CNC vµ hÖ thèng chuyÓn ®éng AC Servo ®iÒu khiÓn sè.

· PhÇn ®iÖn gåm: hép ®iÖn, hÖ thèng d©y ®iÖn, m« t¬ chiÒu däc vµ chiÒu ngang.

· PhÇn mÒm chuyÓn ®æi ng«n ng÷: chuyÓn ®æi ng«n ng÷ vÏ sang ng«n ng÷ c¾t.

· PhÇn khÝ c¾t bao gåm: ®­êng d©y chung cho c¸c má c¾t, van ®iÖn tõ, ®ång hå ¸p suÊt, thiÕt bÞ gi¶m qu¸ nhiÖt, van gi¶m ¸p, bé ®ì c¸c b×nh khÝ.

C¸c thµnh phÇn kh¸c cña thiÕt bÞ: (chän lùa thªm, ch­a bao gåm trong cÊu h×nh tiªu chuÈn)

· ThiÕt bÞ tù n©ng

· Ray kÐo dµi

· Bµn c¾t d­ưíi n­ưíc

· HÖ thèng hót bôi

· Bé ®¸nh dÊu b»ng bét kÏm

· ThiÕt bÞ ®Þnh vÞ ®iÓm b»ng laser

· ThiÕt bÞ phun n­ưíc

· ThiÕt bÞ chèng va ch¹m mỏ

· Bé c¾t v¸t mÐp

· Bµn c¾t cã hÖ thèng hót khãi

· §iÒu khiÓn ®ôc lç 2 giai ®o¹n

Tµi liÖu kü thuËt vµ giÊy tê chøng nhËn:

1: Chøng nhËn xuÊt sø

2: C¸c chøng nhËn chÊt lượng cña h·ng AMG

3: H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ

4: Toµn bé tiªu chuÈn kiÓm tra m¸y

5: Tµi liÖu l¾p ®Æt nÒn mãng

6: Tµi liÖu l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn

7: Tµi liÖu l¾p ®Æt ray

8: Danh s¸ch ®ãng gãi hµng

9: Toµn bé ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña m¸y

(göi cho kh¸ch hµng ngay khi hîp ®ång cã hiÖu lùc)
Trang chủGửi emailLên đầuQuay lại
 
Sản phẩm cùng loại
Máy cắt Mini CNC Oxy-Gas/Plasma
Tin tức nổi bật
Hoạt động thường niên của công ty
Hoạt động thường niên của công ty
Liên kết website
Đối tác


 

 


Trưng cầu ý kiến
Tìm kiếm thông tin sản phẩm của website?Kết quả
Trang chủ
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Sơ đồ web
Liên hệ
Văn phòng: Số 27, Ngõ 237 Hoàng Văn Thái, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Kho: Số 3 lô HH. II  KĐT Pháp Vân, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: +84.4.36410932                  Fax: +84.4.36410907 
Website: www.vtass.vn
Email: 
 info@vtass.vn 
 Chi nhánh TPHCM:
Số 87A Chu Văn An , Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84.8.62587569                  Fax: +84.8.62587559
Email: vtasshcm@gmail.com
thiet ke website cho doanh nghiep,thiết kế website doanh nghiệp