Trang chủ
Thứ Hai, 19 /11 /2018
Sản phẩm
Tìm kiếm
 
Tìm kiếm
Hỗ trợ trực tuyến
Hot line 01
Mr.Cường
0962616635 

 Hot line 02
0912018418
Thông tin hữu ích


Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 410674
Online: 20
Sản phẩm >> Thiết bị cắt kim loại >> Hệ thống cắt Plasma CNC
Máy cắt tự động CNC - AMG - Đài Loan
 

§Æc tÝnh kü thuËt chÝnh

Model

FSC

ChiÒu réng c¾t (A)

2000

3000

4000

5000

6000

7000

9000

12000

ChiÒu réng c¾t h÷u Ých

1550

2500

3200

4200

5100

6100

8100

11000

ChiÒu réng tæng thÓ

(A) + 750 mm

ChiÒu dµi ray

9000(mm)+ X(mm)

Tèc ®é c¾t

9000: 12000: 18000 : 24000 mm/phót

Tèc ®é ®¸nh dÊu (option)

MAX.12000 mm/phót

Tèc ®é di chuyÓn kh«ng t¶i

MAX.18000 mm/ phót

Kh¶ n¨ng c¾t (thickness)

1 má: 250mm, 2 má:125mm 4 má: 60mm

KhÝ c¾t sö dông

Oxygen vµ Acetylene, LPG

§é chÝnh x¸c trªn chiÒu dµi

± 0. 1 mm

§é chÝnh x¸c lÆp l¹i

+_ 0. 1 mm

Nguån vµo

3 pha, 220V, 60Hz, 5kVA hoÆc theo yªu cÇu

HÖ thèng ®iÒu khiÓn CNC: AMG hoÆc Burny hoÆc EDGE II (*)

AMG - §µi Loan

EDGE II – Hypertherm

HÖ ®iÒu hµnh Micro Windows XP

HÖ thèng ®iÒu hµnh Windows XP

Mµn h×nh tinh thÓ láng 12 inches

Mµn h×nh mµu tinh thÓ láng ma trËn tÝch cùc (Active Matrix TFT) 10.4 inch

512 MB RAM, 40GB æ cøng, cæng USB

512 MB DDR RAM, 40GB æ cøng, cæng USB, æ mÒm 1.44MB

NhËp d÷ liÖu vµo b»ng tay (MDI)

B¶ng ®iÒu khiÓn khëi ®éng, dõng, ch¹y

Bé nhí cã thÓ l­u tr÷ 1000 file d÷ liÖu

47 h×nh c¬ b¶n cã s½n trong hÖ ®iÒu khiÓn

Bé æn ®Þnh ®iÖn ¸p cho bé ®iÒu khiÓn sè AVR, HÖ thèng dõng khÈn cÊp cho ®éng c¬ EMI

KÕt nèi truyÒn th«ng qua 2 cæng RS232 / RS422, tèc ®é truyÒn lªn ®Õn 230K Baud

Chän lùa thªm:

1. §¸nh dÊu má b»ng bét kÏm

2. C¶m biÕn ®é cao

3. Bé ®¸nh löa tù ®éng

4. HÖ thèng c¾t b»ng plasma

5. Ray kÐo dµi cho mçi modul ray: 3000mm

(*) C¸c th«ng tin cã thÓ thay ®æi theo thêi gian, nhu cÇu kh¸ch hµng cËp nhËt liªn tôc.HÖ thèng chuyÓn ®éng

M« t¬ vµ hÖ thèng chuyÓn ®éng AC servo.

§éng c¬ dïng cho c¸c m¸y c¾t nhiÖt tù ®éng do h·ng Panasonic (NhËt B¶n) cung cÊp. C¸c ®éng c¬ AC servo PWM cã ®iÒu khiÓn c¶ vÒ to¹ ®é (encoder) vµ tèc ®é (tachometer), ph¹m vÞ thay ®æi tèc ®é cña m¸y kh¸ réng như­ng vÉn ®¶m b¶o m¸y vÉn ho¹t ®éng æn ®Þnh, ch¹y ªm vµ chÝnh x¸c.

HÖ truyÒn ®éng ®­îc cung cÊp ®ång bé víi c¸c cæng vµo/ra cÇn thiÕt cho m¸y. C¸c ®éng c¬ 200 ~ 800W ®ư­îc nèi víi c¸c hép gi¶m tèc (do h·ng Neugart - §øc s¶n xuÊt) cã ®é r¬ rÊt thÊp nªn t¹o ®­îc m«men quay lín vµ hiÖu suÊt cao.

Hộp số chuyền động

M¸y trang bÞ 03 hép sè chuyền ®éng kiÓu hµnh tinh cña Neugart - §øc. HÖ thèng truyÒn dÉn sö dông trôc kh«ng t¶i, truyÒn ®éng b¸nh r¨ng - thanh r¨ng 7 b­ưíc chÝnh x¸c, kÕt hîp víi hÖ thèng ®éng c¬ AC servo ë trªn lµm cho kho¶ng c¸ch sè ®­ưîc tù ®éng bï trõ do ®ã gÇn như­ kh«ng cã kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c sè, ®¶m b¶o cho m¸y ch¹y ªm vµ chÝnh x¸c theo c¸c th«ng sè ®· ®Æt trư­íc.

HÖ thèng má c¾t vµ khÝ gas cho m¸y c¾t CNC

HÖ thèng má c¾t, èng khÝ, van gi¶m ¸p sö dông cho c¸c dßng m¸y c¾t nhiÖt ®ư­îc sö dông cña h·ng Koike (NhËt B¶n) hoÆc Hypertherm (Mü)

C¸c má c¾t cho m¸y lµ lo¹i má cã chÊt l­ưîng c¾t cao, chiÒu dÇy c¾t tèi ®a lªn ®Õn 200mm, sö dông bÐp c¾t 3 tÇng chèng ch¸y ngư­îc.

Bé tù ®éng n©ng h¹ má IHT cña §øc, ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch chÝnh x¸c gi÷a mÆt c¾t vµ bÐp c¾t theo th«ng sè ®· ®Æt trư­íc nh»m t¹o ra vÕt c¾t chÊt l­ưîng cao nh­ưng vÉn tiÕt kiÖm vËt liÖu c¾t tèi ®a

HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè: Burny 10 - Mü

Hệ thống điều khiển số Burny 10 với mán hình LCD 15” lµ hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè tiªn tiÕn dµnh cho m¸y c¾t ®ư­îc h·ng Cleveland Motion Control cña Mü thiÕt kÕ, hÖ thèng nµy sö dông hÖ thèng ®iÒu hµnh Windows NT/ WindowsXP trªn m¸y vi tÝnh.

C¸c chøc n¨ng chÝnh:

- HÖ ®iÒu hµnh: Microsoft Windows XP

- CPU: Intel P4 2.0 MHZ

- Bé nhí: 512 MB RAM

- æ cøng 40 GB

- Mµn h×nh hiÖn thÞ mµu c¶m øng LCD 15” inches víi nót ®Çu vµo

- æ USB: 2 æ

- C¸c nót ®iÒu khiÓn theo 8 hư­íng

- Trë l¹i ®iÓm gèc cña ®­ưêng c¾t

- M« pháng trư­íc viÖc c¾t trªn mµn h×nh

- HiÓn thÞ thêi gian thùc cña ®­ưêng c¾t

- Ngư­êi sö dông cã thÓ diÔn gi¶i ®å thÞ chung

- ViÖc vËn hµnh c¾t ®­îc gäi lµ mét nhiÖm vô bÞ ng¾t bëi mét nhiÖm vô khÈn cÊp vµ sau ®ã trë l¹i ®iÓm bÞ ng¾t

- DiÔn gi¶i nÒn

- Bé nhí thùc khi nguån ®iÖn bÞ mÊt

- Më réng lo¹i ®å thÞ, ng­êi sö dông cã thÓ x¸c ®Þnh c¸c lo¹i ®å thÞ ngoµi 50 lo¹i ®å thÞ tiªu chuÈn.

- Chøc n¨ng nhËn c¸c d¹ng files TXT vµ CNC

- Theo dâi nhiÖt ®é

- Nguån ®iÖn cung cÊp 23V ±10%

PhÇn mÒm chuyÓn ®æi ng«n ng÷ cho m¸y c¾t nhiÖt FASTCAM

· PhÇn mÒm chuyªn nghiÖp vÏ vµ lùa chän ®­ưêng c¾t b»ng vi xö lý.

· PhÇn mÒm kiÓm tra ®å thÞ NC víi ¶nh hư­ëng t¸c ®éng t­ư¬ng t¸c vµ tèc ®é cao.

· Module s¾p xÕp h×nh tù ®éng hoµn toµn.

· Module dÉn th«ng minh vµ tù ®éng bao gåm c¶ dao diÖn DXF/IGES cho ng«n ng÷ CAD

Danh s¸ch c¸c h·ng cung cÊp c¸c bé phËn cÊu t¹o chÝnh

Thø tù

Thµnh phÇn thiÕt bÞ

Nhµ cung cÊp

1

HÖ thèng ®iÒu khiÓn sè

Burny Phantom (Mü)

3

HÖ thèng servo

Mitsubishi (NhËt B¶n)

4

Hép gi¶m tèc ®é

GTC (§µi Loan)

5

Má c¾t ¤xy + Acetylene/LPG

Koike (Mü)

6

PhÇn mÒm hÖ thèng

FASTCAM (Australia)

7

Nguån plasma

Hypertherm (Mü)

8

Bé c¶m biÕn ®é cao

Burny (Mü)

9

Van ®iÖn tõ

SMC

10

èng khÝ

§µi Loan

11

Van gi¶m ¸p

§µi Loan

12

ThiÕt bÞ chèng qu¸ nhiÖt

§µi Loan

13

XÝch

§µi Loan

14

Ray tuyÕn tÝnh

§µi Loan

C¸c bé phËn cÊu t¹o trªn hÇu hÕt ®­ược s¶n xuÊt t¹i c¸c nhµ m¸y cña c¸c h·ng ®Æt t¹i §µi Loan, ®¹t c¸c tiªu chuÈn chung vÒ chÊt l­ưîng s¶n phÈm nh­ s¶n xuÊt t¹i chÝnh h·ng.

Tæng hîp c¸c thiÕt bÞ, phô tïng tµi liÖu ®i cïng m¸y c¾t

Thµnh phÇn chÝnh cña m¸y:

· PhÇn khung, bao gåm: khung, ®ư­êng èng dÉn, ray ngang tuyÕn tÝnh, hép van gi¶m ¸p theo chiÒu däc vµ chiÒu ngang.

· PhÇn ray gåm: c¸c ®«i ray chÝnh vµ ray phô cïng c¸c ®å phô tïng l¾p ghÐp ray lªn dÇm ®ì, mçi ®«i ray chÝnh cã chiÒu dµi 2 mÐt (sè l­ưîng ray phô thuéc vµo yªu cÇu ®é dµi c¾t cña kh¸ch hµng)

· PhÇn má c¾t bao gåm: c¸c nhãm má c¾t nhiÖt tù ®éng vµ c¸c phô kiÖn, phô tïng kÌm theo, c¸c bé má plasma vµ c¸c thiÕt bÞ, phô tïng kÌm theo

· PhÇn ®iÓu khiÓn sè: hÖ thèng ®iÒu khiÓn sè CNC vµ hÖ thèng chuyÓn ®éng AC Servo ®iÒu khiÓn sè.

· PhÇn ®iÖn gåm: hép ®iÖn, hÖ thèng d©y ®iÖn, m« t¬ chiÒu däc vµ chiÒu ngang.

· PhÇn mÒm chuyÓn ®æi ng«n ng÷: chuyÓn ®æi ng«n ng÷ vÏ sang ng«n ng÷ c¾t.

· PhÇn khÝ c¾t bao gåm: ®­êng d©y chung cho c¸c má c¾t, van ®iÖn tõ, ®ång hå ¸p suÊt, thiÕt bÞ gi¶m qu¸ nhiÖt, van gi¶m ¸p, bé ®ì c¸c b×nh khÝ.

C¸c thµnh phÇn kh¸c cña thiÕt bÞ: (chän lùa thªm, ch­a bao gåm trong cÊu h×nh tiªu chuÈn)

· ThiÕt bÞ tù n©ng

· Ray kÐo dµi

· Bµn c¾t d­ưíi n­ưíc

· HÖ thèng hót bôi

· Bé ®¸nh dÊu b»ng bét kÏm

· ThiÕt bÞ ®Þnh vÞ ®iÓm b»ng laser

· ThiÕt bÞ phun n­ưíc

· ThiÕt bÞ chèng va ch¹m mỏ

· Bé c¾t v¸t mÐp

· Bµn c¾t cã hÖ thèng hót khãi

· §iÒu khiÓn ®ôc lç 2 giai ®o¹n

Tµi liÖu kü thuËt vµ giÊy tê chøng nhËn:

1: Chøng nhËn xuÊt sø

2: C¸c chøng nhËn chÊt lượng cña h·ng AMG

3: H­íng dÉn sö dông thiÕt bÞ

4: Toµn bé tiªu chuÈn kiÓm tra m¸y

5: Tµi liÖu l¾p ®Æt nÒn mãng

6: Tµi liÖu l¾p ®Æt hÖ thèng ®iÖn

7: Tµi liÖu l¾p ®Æt ray

8: Danh s¸ch ®ãng gãi hµng

9: Toµn bé ®Æc ®iÓm c¬ b¶n cña m¸y

(göi cho kh¸ch hµng ngay khi hîp ®ång cã hiÖu lùc)
Trang chủGửi emailLên đầuQuay lại
 
Sản phẩm cùng loại
Máy cắt Mini CNC Oxy-Gas/Plasma
Tin tức nổi bật
Hoạt động thường niên của công ty
Hoạt động thường niên của công ty
Liên kết website
Đối tác


 

 


Trưng cầu ý kiến
Tìm kiếm thông tin sản phẩm của website?Kết quả
Trang chủ
Điều khoản sử dụng
Quyền riêng tư
Sơ đồ web
Liên hệ
Văn phòng: Số 27, Ngõ 237 Hoàng Văn Thái, Q.Thanh Xuân, TP. Hà Nội
Kho: Số 3 lô HH. II  KĐT Pháp Vân, P. Định Công, Q.Hoàng Mai, Hà Nội
Tel: +84.24.36410932                  Fax: +84.24.36410907 
Website: www.vtass.vn
Email: 
 info@vtass.vn 
 Chi nhánh TPHCM:
Số 87A Chu Văn An , Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84.28.62587569                  Fax: +84.28.62587559
Email: vtasshcm@gmail.com
thiet ke website cho doanh nghiep,thiết kế website doanh nghiệp